• Kunstenaar / stam

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Worldartists.nl (handelsnaam van ArtisTec BV)

01-01-2014

 

Artikel 1                Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de ArtisTec websites (www.artistec.nl en www.worldartists.nl), en andere publicaties en eventuele uitingen op diverse social media, zoals Facebook en de al dan niet daaruit voortvloeiende verkoop en geleverde kunstwerken door ArtisTec of Worldartists.nl. Door het bestellen van ArtisTec of worldartists.nl  accepteert u deze algemene voorwaarden die onlosmakelijk deel uitmaken van de transactie. U wordt verzocht deze grondig te lezen.
 2. U moet achttien jaar of ouder zijn om de ArtisTec website te gebruiken en / of om bestellingen te plaatsen. Als u jonger bent dan achttien jaar, mag u alleen gebruik maken van de ArtisTec website en / of bestellingen plaatsen met instemming en onder toezicht van een ouder of voogd. Als u niet in aanmerking komt,  verzoeken wij u geen bestellingen te plaatsen.

 

Artikel 2                Identiteit van de verkoper

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle goederen en diensten (hierna: de kunstwerken) door ArtisTec BV, Prins Bernhardstraat 82, 3466 LV Waarder, Nederland .


Artikel 3                Producten, koop en levering

 1. De omschrijving van de kunstwerken, de hoeveelheid, de kwaliteit, de prijs, BTW, verzekering en bezorgkosten zijn beschreven op de website, de catalogus, bestelpagina, eventuele e-mails of bestelformulier. Illustraties, beschrijvingen en andere informatie met betrekking tot bepaalde kunstwerken, met uitzondering van de prijzen, BTW, verzekering en verzendkosten, zijn indicatief. ArtisTec kan naar eigen goeddunken de aard van de aangeboden kunstwerken zonder kennisgeving aan u wijzigen, zolang deze verschillen niet materieel van aard zijn.
 2. Acceptatie van uw bestelling en de voltooiing van het contract tussen u en ArtisTec vindt plaats bij de verzending van de bestelde kunstwerken aan u, tenzij ArtisTec aangeeft dat uw bestelling niet wordt geaccepteerd of indien u deze hebt geannuleerd. ArtisTec behoudt zich het recht voor om een ​​bestelling te weigeren naar eigen goeddunken.
 3. U heeft  het recht om een bestelling te annuleren tot 14 dagen na de dag dat u de bestelde kunstwerken heeft ontvangen. Als u gebruik wilt maken van dit recht gebruik, dan kunt u de klantendienst op de hoogte stellen via e-mail of telefoon. Stuurt u de kunstwerken terug in de originele staat en verpakking van ArtisTec, aan het in de deze voorwaarden vermelde adres.  ArtisTec zal uw betaling terugstorten inclusief verpakking en verzendkosten. De kosten van de retourzending en verpakking worden door de klant gedragen.   
 4. Indien het door u bestelde product beschadigd of defect worden geleverd, of indien het een onjuist product is, kunt u binnen 14 werkdagen na ontvangst van het product een e-mail sturen of bellen.  
 5. ArtisTec streeft ernaar alle bestelde kunstwerken tijdig uit te leveren. Kunstwerken en diensten zijn altijd afhankelijk van beschikbaarheid en een order kan op elk moment kan worden ingetrokken, ook nadat u uw bestelling heeft geplaatst . Als uw bestelling of een deel van uw bestelling niet kan worden uitgeleverd, zal ArtisTec u daarvan op de hoogte stellen. ArtisTec kan dan zorgen voor een creditering of terugbetaling. De specificatie van producten, geschenken en prijzen zijn onderhevig aan verandering, wijziging en / of verbetering. In het geval dat de specificatie van een product wordt gewijzigd kan ArtisTec trachten een beter alternatief te leveren.
 6. Wanneer u een bestelling plaatst bij ArtisTec, wordt dit beschouwd als een aanbod van uw kant.  ArtisTec wordt geacht dit aanbod te hebben aanvaard op het moment dat door ArtisTec een bevestiging per post of e-mail wordt verzonden. Bevestiging van een bestelling via het internet vormt geen acceptatie door ArtisTec.
 7. ArtisTec zal zijn best doen om ervoor te zorgen dat de bestelling van een klant wordt verzonden op het door die klant gewenste tijdstip. Waar ArtisTec niet in staat is om een bestelling te verzenden op het door de klant gewenste tijdstip, wordt die bestelling zo snel als mogelijk verstuurd.
 8. ArtisTec zal de kunstwerken leveren op het adres dat u opgeeft in uw bestelling. Het is belangrijk dat dit adres correct is. Wees precies over waar u wilt dat de kunstwerken worden achtergelaten mocht u onverhoopt niet thuis zijn. ArtisTec aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van de kunstwerken indien deze zijn geleverd in overeenstemming met uw levering instructies.

 

                  Artikel 4                Prijzen en betaling

 1. Alle opgegeven prijzen zijn in lokale valuta en zijn correct op het moment gepubliceerd, maar kunnen onderhevig zijn aan verandering.
 2. Het plaatsen van een bestelling door een klant is een aanbod aan ArtisTec om kunstwerken te kopen tegen de prijs als vermeld door ArtisTec. ArtisTec heeft het recht op (gedeeltelijke) vooruitbetaling of kan een bestelling te weigeren indien eerdere leveringen niet volledig zijn betaald.
 3. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten en verpakking en inclusief BTW.  
 4. Indien,ten onrechte, kunstwerken incorrect geprijsd zijn, zal ArtisTec niet verplicht zijn om die kunstwerken aan u te leveren voor de onjuiste prijs. In dergelijke omstandigheden kan ArtisTec u op de hoogte brengen van de correcte prijs en u vragen om te bevestigen of uw bestelling te weigeren voor het product in kwestie.
 5. ArtisTec accepteert betaling voor kunstwerken door middel van overmaking per bank, creditcard (PayPal) en a contant.
 6. Indien een klant nalaat juiste betaling bij zijn opdracht mee te sturen (bijvoorbeeld omdat een cheque of creditcard mandaat wordt geweigerd door de uitgevende bank of om enige andere reden), zal ArtisTec recht op een vergoeding voor de administratieve kosten van het aanvragen van betaling. ArtisTec behoudt zich het recht de overeenkomst te ontbinden of verdere levering op te schorten tot u. Dit heeft geen invloed op andere rechten ArtisTec heeft.
 7. Als u niet volledig betaalt na te zijn gemaand, kan ArtisTec het bedrag voor buitengerechtelijke incassokosten verhogen met een bedrag van 15% van de uitstaande hoofdsom tot € 2500, -, 10% van een uitstaande hoofdsom van € 2.500,01 tot € 5.000, -, en met een minimum bedrag van € 40, -.

 

Artikel 5                 Garantie

 1. ArtisTec biedt een jaar garantie op door haar geleverde producten. ArtisTec garandeert verder de authenticiteit, kwaliteit en / of bruikbaarheid van de geleverde kunstwerken in overeenstemming met de verstrekte kenmerken.  Als een garantieclaim wordt geaccepteerd door ArtisTec en ArtisTec verzoekt u om het item (s) terug te sturen, zullen de retourkosten worden gedragen door ArtisTec. Eventuele kosten ten gevolge van ongefundeerde garantie claims komen voor uw rekening .
 2. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op deze garantie:
  • in geval van schade als gevolg van opzettelijke verwijtbare of nalatige behandeling;
  • bij verkeerd gebruik of slecht onderhoud;
  • normale slijtage.
 3. Deze garantie laat onverlet de rechten van een consument op grond van de wet.

 

Artikel 6                Eigendom en risico

 1. Gevaar voor schade aan of verlies van de kunstwerken gaat op u over op het moment van aflevering, of,  indien u niet beschikbaar was voor ontvangst op het afgesproken tijdstip, toen ArtisTec probeerde te leveren. ArtisTec is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van kunstwerken indien deze zijn geleverd in overeenstemming met uw levering instructies.
 2. U wordt eigenaar van de kunstwerken nadat deze met succes zijn verzonden en wanneer ArtisTec volledige betaling heeft ontvangen.

 

Artikel 7                Liability

 1. Onder voorbehoud van dwingendrechtelijke plaatselijke wetgeving, zal de aansprakelijkheid van ArtisTec voor schade die voortvloeit uit een schending van deze voorwaarden of eventuele gebreken aan de geleverde kunstwerken is beperkt tot een maximum van:

             ArtisTec is niet verantwoordelijke  voor de vervanging van (vermeend) gebrekkige kunstwerken of terugbetaling van reeds door u betaalde bedragen, behalve indien dat in overeenstemming is met het bepaalde in deze algemene voorwaarden.
 

Artikel 8                Website                

 1. Wijzigingen in kunstwerken kunnen worden aangebracht op ieder moment. ArtisTec zal redelijke commerciële inspanningen verrichten om de website up to date te houden, maar de verstrekte  informatie en specificaties zijn slechts ter informatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Foto's op de website zijn meestal nauwkeurig, maar kleine variaties in kleur, vorm en grootte kunnen voorkomen.
 2. De inhoud van de website is uitsluitend gericht op personen die de toegang tot de site hebben vanuit geografische locaties in het leveringgebied. ArtisTec aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van andere gekoppelde websites.
 3. Als advies of informatie beschikbaar op de website kan worden beschouwd als verduidelijking of aanvulling, raden wij u aan om verdere uitleg te vragen per e-mail. ArtisTec is niet aansprakelijk voor verlies, schade of letsel die kan ontstaan ​​als gevolg van het volgen van deze hulp, advies of informatie.

 

Artikel 9                Privacy beleid

 1. ArtisTec respecteert uw privacy  en behandelt alle persoonsinformatie door u verstrekt  confidentieel, in overeenstemming met haar privacy beleid, als vermeld op www.worldartists.nl en in overeenstemming met alle nationale en Europese wetten.

                   

Artikel 10             Intellectuele eigendomsrechten

 1. De informatie en adviezen welke u kunt vinden op de website of in andere publicaties van ArtisTec zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en mogen op verantwoorde wijze alleen worden gezien als niet meer dan een weergave van “best practices”.
 2. Alle geschreven tekst, foto’s, ontwerpen en inhoud van de website, de catalogi en andere publicaties, in combinatie  met de selectie en rangschikking daarvan en alle software compilaties en bewerkingen zijn auteursrechtelijk eigendom van ArtisTec of van natuurlijke of rechtspersonen die een gebruiksrecht aan ArtisTec ter zake hebben verleend en worden als zodanig beschermd.  ArtisTec behoudt zich alle rechten voor. 
 3. Geen enkel onderdeel van deze website mag worden verveelvoudigd, mechanisch, elektronisch, met inbegrip van fotokopieën, of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ArtisTec of die van de houder van het betreffende intellectuele eigendomsrecht.
 4. Alle namen, logo's, slogans, of andere zinnen kunnen een handelsmerk van ArtisTec  of een andere persoon of bedrijf zijn. Elk ongeoorloofd gebruik van een woord of beeldmerk is verboden. U mag de beschermde teksten en beelden niet kopiëren, reproduceren, verzenden, distribueren, commercieel exploiteren of afgeleide werken van dergelijk materiaal of inhoud creëren, dan wel anderen helpen dit te doen.
 5. U erkent dat u door het plaatsen van materiaal op de ArtisTec website,  u ArtisTec en onze licentiegevers een onherroepelijke, voortdurende, royaltyvrije, wereldwijde licentie verleent om de materialen te gebruiken, zowel binnen het ArtisTec domein als anderszins. De vergunning strekt zich uit tot het kopiëren, verspreiden, uitzenden, en het anders overbrengen, en aanpassen en bewerken van dergelijke materialen.

 

Artikel 11             Algemeen

 1. Tenzij in de aanvullende voorwaarden anders wordt vermeld, worden deze algemene  voorwaarden en uw gebruik van deze site beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming door het Nederlandse recht en worden eventuele geschillen uitsluitend aan de rechtbank in Utrecht worden voorgelegd.
 2. Indien u of ArtisTec verzuimt een bepaald een recht af te dwingen onder deze voorwaarden, zal dat u of ArtisTec niet kunnen weerhouden om andere rechten af te dwingen dan wel later alsnog een beroep te doen op dat recht.
 3. Voor zover enige bepaling van deze voorwaarden door een rechtbank of bevoegde instantie als ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar in enige jurisdictie wordt geacht, zal die bepaling niet worden beschouwd als een onderdeel van deze voorwaarden, en zal niet van invloed zijn op de afdwingbaarheid van de rest van deze voorwaarden noch zal het invloed op de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van deze bepaling in enig andere jurisdictie.
 4. Ingeval van onderlinge tegenstrijdigheden als gevolg van vertalingen, dan prevaleert altijd de Nederlandse tekst.
 5. ArtisTec is ten opzichte van u niet aansprakelijk voor u voor vertraging of niet-nakoming door een oorzaak buiten haar redelijke controle, of haar leveranciers, met inbegrip van maar niet beperkt tot overmacht, onlusten, arbeidsconflict, rellen zijn, overstroming en wetgeving.
 6. Indien u een zakelijke gebruiker bent, vrijwaart u ArtisTec, en /of een van haar gelieerde ondernemingen en haar functionarissen, directeuren en werknemers, onmiddellijk op verzoek, voor alle aanspraken, aansprakelijkheid, schade, kosten en uitgaven, inclusief juridische kosten, voortvloeiend uit enige schending van deze voorwaarden door u of enige andere verplichtingen die voortvloeien uit uw gebruik van de ArtisTec website of andere uitingen.